سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

ره سپردم روزها و ماهها

اوفتادم بارها در راههاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - ره سپردم روزها و ماهها

vi s\vnl v,cih , lhiih

h,tjhnl fhvih nv vhiihتعداد ابیات منتشر شده : 206498