سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

حدیث نور تجلی، بنزد شمع مگوی

نه هر که داشت عصا، بود موسی عمرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - حدیث نور تجلی، بنزد شمع مگوی

pnde k,v j[gd، fkcn alu l',d

ki iv ;i nhaj uwh، f,n l,sd ulvhkتعداد ابیات منتشر شده : 285767