سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

پژمرده خاطر است و سرافکنده و نژند

در باغ، هر که را نبود رنگ و بو و بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - پژمرده خاطر است و سرافکنده و نژند

\Vlvni ohxv hsj , svht;kni , kVkn

nv fhy، iv ;i vh kf,n vk' , f, , fhv


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630