سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

مرا از تابش هر روزه، بگداخت

ترا آخر، متاع گوهری ساختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - مرا از تابش هر روزه، بگداخت

lvh hc jhfa iv v,ci، f'nhoj

jvh Hov، ljhu ',ivd shoj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644