سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

آخر، این آتشم بخار کند

بهوای عدم، روم ناچارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - آخر، این آتشم بخار کند

Hov، hdk Hjal fohv ;kn

fi,hd unl، v,l kh]hvتعداد ابیات منتشر شده : 373712