سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

گفتم: نه تو دانی که مرا زر نبود

گفتا که برو ، اوام را در بازستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - گفتم: نه تو دانی که مرا زر نبود

'tjl: ki j, nhkd ;i lvh cv kf,n

'tjh ;i fv, ، h,hl vh nv fhcsjتعداد ابیات منتشر شده : 251670