سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

پیوسته ز خون دشمنان آب خورد

این شاخ که مرگ ناگهان بار آردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - پیوسته ز خون دشمنان آب خورد

\d,sji c o,k nalkhk Hf o,vn

hdk aho ;i lv' kh'ihk fhv Hvnتعداد ابیات منتشر شده : 292227