سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

اکنون که شدند آگه ازین دشمن و دوست

باری نفسی بر آرو خوش باش اکنونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - اکنون که شدند آگه ازین دشمن و دوست

h;k,k ;i ankn H'i hcdk nalk , n,sj

fhvd ktsd fv Hv, o,a fha h;k,k


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455