سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

فرّاش چمن باد شمالست اکنون

بی باده و گل عمر و بالست اکنونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - فرّاش چمن باد شمالست اکنون

tvّha ]lk fhn alhgsj h;k,k

fd fhni , 'g ulv , fhgsj h;k,kتعداد ابیات منتشر شده : 285754