سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

زین بی رسمی که با تو بیماری کرد

افتاد ز چشم نیکوان بیماریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - زین بی رسمی که با تو بیماری کرد

cdk fd vsld ;i fh j, fdlhvd ;vn

htjhn c ]al kd;,hk fdlhvd


 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644