• جستجوی شراب در خاقانی
  • جستجوی فدای در همه ی آثار
  • جستجوی یا که دست از روزگار من بدار در رضی الدین آرتیمانی
  • جستجوی نگار در حافظ
  • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
  • جستجوی خاک در فردوسی
  • جستجوی دست شکر در سعدی
  • جستجوی فرزند در همه ی آثار
  • جستجوی عشق در حافظ
  • جستجوی خاقانی در خاقانی
  • تعداد ابیات منتشر شده : 501514