سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

تقطیعش از مرقّع ابدال نخستست

ترتیبش از غرایب اشکال فصیلستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - تقطیعش از مرقّع ابدال نخستست

jrxdua hc lvrّu hfnhg kosjsj

jvjdfa hc yvhdf ha;hg twdgsjتعداد ابیات منتشر شده : 327369