سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

کسی که این همه دارد و راوان بستود

که دارد این همه مخدوم شمس دین داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - کسی که این همه دارد و راوان بستود

;sd ;i hdk ili nhvn , vh,hk fsj,n

;i nhvn hdk ili lon,l als ndk nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712