سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

در تنگنای مدّت از آسیب سطوتت

دیروز عمرش از سر فردا بجسته بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - در تنگنای مدّت از آسیب سطوتت

nv jk'khd lnّj hc Hsdf sx,jj

ndv,c ulva hc sv tvnh f[sji fhnتعداد ابیات منتشر شده : 364441