سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

دیرها شد که بنده زادۀ تو

هر شبی ناله های زار کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - دیرها شد که بنده زادۀ تو

ndvih an ;i fkni chnۀ j,

iv afd khgi ihd chv ;knتعداد ابیات منتشر شده : 361561