سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

تیزی که مغز چرخ ز بانگش فغان کند

تیزی که روزگار بدو امتحان کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - تیزی که مغز چرخ ز بانگش فغان کند

jdcd ;i lyc ]vo c fhk'a tyhk ;kn

jdcd ;i v,c'hv fn, hljphk ;knتعداد ابیات منتشر شده : 361588