سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

این خرّمی نگرکه مرا ناگهان رسید

وین مملکت نگرکه بمن رایگان رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - این خرّمی نگرکه مرا ناگهان رسید

hdk ovّld k'v;i lvh kh'ihk vsdn

,dk llg;j k'v;i flk vhd'hk vsdnتعداد ابیات منتشر شده : 373712