سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

گرمن بخدمت تورسیدم عجب مدار

درملک، تیغ شاه، بزخم زبان رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - گرمن بخدمت تورسیدم عجب مدار

'vlk fonlj j,vsdnl u[f lnhv

nvlg;، jdy ahi، fcol cfhk vsdnتعداد ابیات منتشر شده : 373712