سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

نتوان گزارد حقّ ثنای ملک بشعر

نتوان برآسمان ز ره نردبان رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - نتوان گزارد حقّ ثنای ملک بشعر

kj,hk 'chvn prّ ekhd lg; fauv

kj,hk fvHslhk c vi kvnfhk vsdnتعداد ابیات منتشر شده : 373712