سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

بادا نصیب جان شه وشاهزادگان

هرشادیی کزوبدل مدح خوان رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - بادا نصیب جان شه وشاهزادگان

fhnh kwdf [hk ai ,ahichn'hk

ivahndd ;c,fng lnp o,hk vsdn


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712