سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

پاینده باد ملک تودرظلّ خسروی

کزعدل او بهرطرفی داستان رسیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - پاینده باد ملک تودرظلّ خسروی

\hdkni fhn lg; j,nvzgّ osv,d

;cung h, fivxvtd nhsjhk vsdn


 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712