سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

از شوق دست بوس شریفت که کی بود

جانها بلب رسیده و مانده در انتظارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - از شوق دست بوس شریفت که کی بود

hc a,r nsj f,s avdtj ;i ;d f,n

[hkih fgf vsdni , lhkni nv hkjzhvتعداد ابیات منتشر شده : 407782