سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

بیت القصیده چیست؟ و فی الشّر ، گوش دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

fs kyc lxgudsj : wtpkh ، ,gd nv hk

fdj hgrwdni ]dsj? , td hgaّv ، ',a nhv


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915