سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

بیت القصیده چیست؟ و فی الشّر ، گوش دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

fs kyc lxgudsj : wtpkh ، ,gd nv hk

fdj hgrwdni ]dsj? , td hgaّv ، ',a nhv

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657