سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

بیت القصیده چیست؟ و فی الشّر ، گوش دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - بس نغز مطلعیست : صفحنا ، ولی در ان

fs kyc lxgudsj : wtpkh ، ,gd nv hk

fdj hgrwdni ]dsj? , td hgaّv ، ',a nhv

تعداد ابیات منتشر شده : 505890