سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

هر چند این قصیده نه بر ذوق آرزوست

چون بر بدیهه نظم شد این بار در گذارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - هر چند این قصیده نه بر ذوق آرزوست

iv ]kn hdk rwdni ki fv b,r Hvc,sj

],k fv fndii kzl an hdk fhv nv 'bhvتعداد ابیات منتشر شده : 415019