سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

شایستۀ مدیح تو چون نیست این سخن

آن به که بر دعا کنم امروز اختصارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - شایستۀ مدیح تو چون نیست این سخن

ahdsjۀ lndp j, ],k kdsj hdk sok

Hk fi ;i fv nuh ;kl hlv,c hojwhvتعداد ابیات منتشر شده : 414977