سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

عمرت دراز باد و جهانت بکام باد

دولت ملازم درو اقبال یار غارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - عمرت دراز باد و جهانت بکام باد

ulvj nvhc fhn , [ihkj f;hl fhn

n,gj lghcl nv, hrfhg dhv yhvتعداد ابیات منتشر شده : 407782