سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

نفثۀ روح قدوس باشد و الهام خدای

هرچه در خاطر و اندیشۀ او کرد گذارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - نفثۀ روح قدوس باشد و الهام خدای

kteۀ v,p rn,s fhan , hgihl onhd

iv]i nv ohxv , hkndaۀ h, ;vn 'bhvتعداد ابیات منتشر شده : 407782