سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

تیر فکرت چو درآرد بکمان تدبیر

در مجاری غرض غرق کند تا سوفارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - تیر فکرت چو درآرد بکمان تدبیر

jdv t;vj ], nvHvn f;lhk jnfdv

nv l[hvd yvq yvr ;kn jh s,thvتعداد ابیات منتشر شده : 407782