سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

وفق تدبیر بود هرچه کند اندیشه

محض اقبال بود هرچه درآورد بشمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - وفق تدبیر بود هرچه کند اندیشه

,tr jnfdv f,n iv]i ;kn hkndai

lpq hrfhg f,n iv]i nvH,vn falhvتعداد ابیات منتشر شده : 407782