سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

کشف گردد همه اسرار قضا بر دل او

دست فکرت چو شود در نظرش آینه دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - کشف گردد همه اسرار قضا بر دل او

;at 'vnn ili hsvhv rqh fv ng h,

nsj t;vj ], a,n nv kzva Hdki nhvتعداد ابیات منتشر شده : 407797