سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

تا محفل کواکب ، هست از قمر مزیّن

باد از شکوه ذاتت، آراسته محافلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - تا محفل کواکب ، هست از قمر مزیّن

jh lptg ;,h;f ، isj hc rlv lcdّk

fhn hc a;,i bhjj، Hvhsji lphtgتعداد ابیات منتشر شده : 407811