سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

ترک کلاه نرگس و چین قبای گل

زربفت و من برهنه قدم چون صنوبرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - ترک کلاه نرگس و چین قبای گل

jv; ;ghi kv's , ]dk rfhd 'g

cvftj , lk fviki rnl ],k wk,fvl

تعداد ابیات منتشر شده : 478421