سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

تشتست و تیغ صورت گردون و آفتاب

با تشت و تیغ سر ز چه روی اندر آورم؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - تشتست و تیغ صورت گردون و آفتاب

jajsj , jdy w,vj 'vn,k , Htjhf

fh jaj , jdy sv c ]i v,d hknv H,vl?

تعداد ابیات منتشر شده : 478376