سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

گویم تهتّکیست وگرنه بیک نفس

چون صبح پردۀ گژش از هم فرو درمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - گویم تهتّکیست وگرنه بیک نفس

',dl jijّ;dsj ,'vki fd; kts

],k wfp \vnۀ 'Va hc il tv, nvl

تعداد ابیات منتشر شده : 478406