سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

از بهر خلق بار کشم، چون که کشتیم

وز حلم خویش غوطه خورم چون که لنگرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - از بهر خلق بار کشم، چون که کشتیم

hc fiv ogr fhv ;al، ],k ;i ;ajdl

,c pgl o,da y,xi o,vl ],k ;i gk'vl

تعداد ابیات منتشر شده : 478436