سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

اندر برهنگیست همه اهتزاز من

تا همچو تیغ گوهر ذاتست زیورمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - اندر برهنگیست همه اهتزاز من

hknv fvik'dsj ili hijchc lk

jh il], jdy ',iv bhjsj cd,vl

تعداد ابیات منتشر شده : 478361