سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

گر نباشد غم تشویر و قفای بدگویی

من بیچاره درین کلبۀ احزان چه خورم؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - گر نباشد غم تشویر و قفای بدگویی

'v kfhan yl ja,dv , rthd fn',dd

lk fd]hvi nvdk ;gfۀ hpchk ]i o,vl?

تعداد ابیات منتشر شده : 474537