سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

مدح ترا بناز نهادم بچشم بر

زین روی آبدار شد اندر دجوار چشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - مدح ترا بناز نهادم بچشم بر

lnp jvh fkhc kihnl f]al fv

cdk v,d Hfnhv an hknv n[,hv ]al

 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی اقبال لاهوری در اقبال لاهوری
 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی آرزو در بیدل دهلوی
 • جستجوی کمی در همه ی آثار
 • جستجوی ابلیس در همه ی آثار
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ از گردش ایام در همه ی آثار
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509640