سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

صیت تو همچو فکرت حکما

آسمان و زمین بپیمودستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - صیت تو همچو فکرت حکما

wdj j, il], t;vj p;lh

Hslhk , cldk f\dl,nsj

تعداد ابیات منتشر شده : 478361