سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

هست او آفتاب و خصمش خاک

خاک در تاب آفتاب زرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - هست او آفتاب و خصمش خاک

isj h, Htjhf , owla oh;

oh; nv jhf Htjhf cvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508620