سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

دست تو نگون چو بخت دشمن

بخت تو چو چشم خصم بیدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - دست تو نگون چو بخت دشمن

nsj j, k',k ], foj nalk

foj j, ], ]al owl fdnhv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165