سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نظر در سعدی
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی هلاهل در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر مرغ زیرک در پروین اعتصامی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی طنین در همه ی آثار
 • جستجوی برق در حافظ
 • جستجوی تنها در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165