سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی طنین در همه ی آثار
 • جستجوی برق در حافظ
 • جستجوی تنها در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در حافظ
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی جثه در همه ی آثار
 • جستجوی ز دشمن شنو سیرت خود که دوست در سعدی
 • جستجوی اهرمن در قاآنی
 • جستجوی سفر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165