سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی دیدار در مولوی
 • جستجوی مجنون در سعدی
 • جستجوی یار در قاآنی
 • جستجوی دنیا در مولوی
 • جستجوی موج در ابن حسام خوسفی
 • جستجوی همه خراسان چون جای جغد و یران بود در حافظ
 • جستجوی سمند در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی هرچه هست در حافظ
 • جستجوی اگر چه افت عمر انتظار است در نظامی گنجوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165