سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی رس در همه ی آثار
 • جستجوی کفش در همه ی آثار
 • جستجوی خال به کنج لب یکی در همه ی آثار
 • جستجوی یار من در حافظ
 • جستجوی دلم با عشق جان سوزا در همه ی آثار
 • جستجوی یار در جامی
 • جستجوی نورانی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق شاد در همه ی آثار
 • جستجوی معنی همانا در فردوسی
 • جستجوی بسپرد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165