سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی مرا این دود در جامی
 • جستجوی سلطنت در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ شاد در مولوی
 • جستجوی حرام در همه ی آثار
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی غزل 184 در حافظ
 • جستجوی نه سبو در مولوی
 • جستجوی نخواهم بی تو ملک هر دو عالم در سیف فرغانی
 • جستجوی طوطی در مولوی
 • جستجوی برده در اقبال لاهوری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165