سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی ر در همه ی آثار
 • جستجوی زهرا کریمی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی ستم در حافظ
 • جستجوی حشمت و بر دفتر در حافظ
 • جستجوی فطر در همه ی آثار
 • جستجوی کنج ، یار ،می در خیام نیشابوری
 • جستجوی مخواب در همه ی آثار
 • جستجوی بنازم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165