سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی تغییر در همه ی آثار
 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی دختر در سعدی
 • جستجوی جعد در همه ی آثار
 • جستجوی بار در سعدی
 • جستجوی عشق در جامی
 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دستم رسد برچرخ گردون در باباطاهر
 • جستجوی ابوبکر در همه ی آثار
 • جستجوی ابوبکر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165