سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی نه نقض حکم الهی در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی خلق در همه ی آثار
 • جستجوی رنگ خدا در مولوی
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی زور در همه ی آثار
 • جستجوی باده در همه ی آثار
 • جستجوی رود در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ که با پ شروع بشه در حافظ
 • جستجوی ای صوفی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165