سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی زعفران در کسایی مروزی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی معنی در شاطر عباس صبوحی
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 286665